KARBALA

ASHOOR IN KARBALA

Date Days Islamic_Date Programme
25.Sep.17 Mon 04 Muharram Karachi - Baghdad-Kazmain
Stay at Kazmain
(Hotel Ziyouf Qasr-e-Kazmiyah-3 star)
26.Sep.17 TUE 05 Muharram Kazmain-Karbala
stay at karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
27.Sep.17 Wed 06 Muharram Stay at Karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
28.Sep.17 Thu 7 Muharram Stay at Karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
29.Sep.17 Fri 8 Muharram Stay at Karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
30.Sep.17 Sat 9 Muharram Stay at Karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
1.Oct.17 Sun 10 Muharram Day of Ashoor
Stay at karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
2.Oct.17 Mon 11 Muharram Stay at karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
3.Oct.17 Tue 12 Muharram Stay at karbala
(Hotel Burj Aalay yaseen-4 Star)
4.Oct.17 Wed 13 Muharram Karbala-Najaf
Stay at Najaf
(Hotel Qasr-e-Dur-4 star)
5.Oct.17 Thu 14 Muharram Stay at Najaf
(Hotel Qasr-e-Dur-4 star)
6.Oct.17 Fri 15 Muharram Stay at Najaf
(Hotel Qasr-e-Dur-4 star)
7.Oct.17 Sat 16 Muharram NAJAF/BAGHDAD-KARACHI

MOULANA AGHA NADIR SADQI
SANGAT DAR-E-SHABBIR
ANJUMAN-E-SHABAB AL MOMINEEN

  • HOTEL IN KARBALA:       BURJ AALAY YASEEN / 4*
  • HOTEL IN NAJAF:        QASR-E-DUR / *4
  • HOTEK IN KAZMAIN      ZIYOUF QASR-E-KAZMIYAN /3*

 

  •  US$ 1650 – US$ 1350 (From Karachi)
  •  US$ 1750 – US$ 1450 (From Lahore)
  • US$ 1200 – US$ 1550 (Ground Package)